علت ترش شدگی مخازن کربناته عمیق -مهدی نامجویان - احمد رضا ربانی-مجله اکتشاف و تولید-آبان 87