• ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی رخساره های غنی از ماده آلی سازند کشف رود (ژوراسیک میانی) در حوضه کپه داغ شرقی