• بررسی کارایی روش نگاشت مغناطیسی در بازرسی خطوط لوله انتقال. مطالعه موردی خط انتقال نفت شازند - ملایر - همدان