• بررسی کارایی روش نگاشت مغناطیسی تنش در بازرسی لوله های فرومغناطیس