• بررسی میزان کارایی استاندارد ASMEB31 در تخمین تنش در لوله های فولادی از طریق مقایسه با مدل عددی