• بررسی کارایی روش حافظه مغناطیسی فلز در بازرسی لوله های فرومغناطیس