• مقایسه نتایج روشهای بازرسی DCVG، CIPS و C-Scan خط لوله انتقال گاز 56 اینچ دوم سراسری