بررسي نتايج استفاده از كامپوزيت ها در تعمير لوله هاي انتقال نفت-دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز-خرداد 88-مهرداد خاکبیز