بررسي مقاومت الكتريكي و نوع خاك، به عنوان يكي از پارامترهاي مهم در بازرسي خطوط لوله مدفون-سومین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال نفت و گاز-خرداد 90 - میلاد مشرفی