تاثير عمق لوله بر شدت عيوب پوشش DCVG- سومین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال نفت وگاز -خرداد 90-میلاد مشرفی