کارگروه رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

  • مطالعه سنگ شناسي (ليتولوژي) و کاني شناسي
  • تعیین رخساره‌های رسوبی اصلی در واحدهای مختلف مخزنی و پوش سنگی جهت شناسایی محیط رسوبی و دیاژنزی آنها؛
  • تهیه چارت‌هایی برای ارائه نتایج مطالعات سنگ‌شناسی و مشخص نمودن سکانسهای رده سوم و چهارم در مقیاس ناحیه‌ای جهت کروله نمودن واحدهای مورد مطالعه با نواحی همجوار؛
  • تعیین سیستم تراکت‌های رده سوم و ارائه مدل چینه‌شناسی سکانسی؛
  • مقایسه مدل چینه‌شناسی سکانسی با نواحی همجوار؛
  • مطالعه محيط هاي رسوبي
  • مطالعه زمين شناسي مخازن
  • تهيه گزارش نهايي