کارگروه چينه شناسي و فسيل شناسي

  • اندازه گيري و برداشت نمونه هاي صحرايي از مقاطع استراتيگرافي) رسم ستون هاي چينه شناسي برداشت شده، مطالعه نمونه هاي برداشت شده (تعيين و تشخيص فرامينفرها، نانوفسيل ها، پالينومورف ها و ...، تعيين سن) و رسم چارت هاي انتشار فسيلي
  • مطالعه نمونه هاي حفاري چاه ها و تهيه پالئولاگ
  • تهيه چارت هاي تطابقي
  • تهيه گزارشات نهايي