کارگروه تکتونيک و زمين شناسي ساختماني

  • مشخص کردن ساختارهاي منطقه
  • برداشت درزه و گسل
  • تهيه نقشه هاي زمين شناسي
  • تحليل استرس و استرين اصلي با استفاده از نرم افزار
  • مطالعه و تشخيص نحوه ارتباط بين ساختارهاي مختلف در منطقه
  • مطالعه و تشخيص تاريخچه تکامل ساختاري منطقه
  • ارائه گزارش نهايي در مورد ساختار منطقه