کارگروه ژئوشيمي آلي

توانمندي‌هاي اصلي:
برداشت نمونه های ژئوشیمی
ارزيابي توان هيدروكربور‌زايي سنگ هاي مادر در حوضه‌هاي رسوبي
مطابقت نفت با نفت و نفت با سنگ مادر با استفاده از فسيل‌هاي ژئوشيميايي (بيوماركرها) و در صورت امکان با ایزوتوپ‌های پایدار؛
تعيين نوع كاني‌هاي رسي موجود در مخزن و بررسي نقش آنها در توليد نفت و گاز از مخازن؛
تعیین سنگهای مادر احتمالی و نوع کروژن تولید کننده هیدروکربورهای موجود در مخزن با انواع آنالیزهای ژئوشیمیایی مانند آنالیز عنصری و پیرولیز راک-اول؛
تهيه مدل مهاجرت هيدروكربور از سنگ مادر به مخزن و تجمع آن در تله‌هاي ساختماني و چينه‌اي؛
مدل‌سازي حرارتي و بازسازي تاريخچه تدفین رسوبات به منظور تعيين پنجره زايش نفت؛ تعیین سيستم نفتي حاکم در ناحیه و مقایسه آن با سیستمهای نفتی همجوار؛
مطالعات ژئوشيمي مخزن با هدف توسعه، توليد و ازدياد برداشت.
توانمندي هاي ويژه:
ارزيابي سنگ منشاء:
تعيين ميزان كربن آلي موجود در سنگ
پيروليز راك اول
پيروليز كروماتوگرافي گازي
تعيين انعكاس ويترينايت و توصيف انواع ماسرال هاي موجود

آناليز گاز مخزن
آناليز اجزاء
آناليز ايزوتوپ پايدار كربن، هيدروژن، سولفور و ي اكسيد كربن

شناسايي هيدروكربن هاي مايع و استخراج شده
خصوصيات فيزيكي نفت خام
شبيه سازي فرآيند تقطير
آناليز جامع نفت
كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي كليه تركيبات
كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي تركيبات اشباع
كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي تركيبات حلقوي و شاخه دار
كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي تركيبات آروماتيكي
آناليز ايزوتوپي كليه تركيبات و يا تركيبات مورد نظر

ژئوشيمي مخزن
مي توان از علم ژئوشيمي مخزن جهت پاسخ به سوالات زير استفاده نمود:
آيا ارتباطي (فيزيكي و شيميايي) بين لايه توليدي در يك چاه وجود دارد؟
آيا ارتباطي بين مخازن موجود در منطقه وجود دارد؟
آيا مي توان توليد در منطقه را تنها به تعدادي از مخازن اختصاص داد و رديابي نيز شود؟
آيا مشكلات ناشي از نشت در پايپ ها و لوله هاي جداري وجود دارد؟