کارگروه عمليات

 
  • اعزام زمين شناس به نواحي حفاري
  • کنترل چاه هاي حفاري و تهيه گزارش روزانه
  • مطالعه کنده هاي حفاري چاه ها و کنترل سازندها و تهيه گزارش روزانه روند حفاري
  • نظارت بر ساختار زمين شناسي و انتخاب مته حفاري و تعيين محل لوله هاي جداري