کارگروه مطالعات

  • مطالعه و معرفي اهداف اکتشافي
  • تهيه گزارش پيش بيني حفاري چاه ها
  • تهيه گزارش تکميلي چاه ها