کارگروه آزمايشگاه ژئوشيمي آلي

  • آنالیز ژئوشیمیایی راک- اول (Rock- Eval)
  • استخراج مواد آلي، تست سارا ، کروماتوگرافی گازی (GC)
  • آنالیز کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS)
  • آنالیز انعکاس ویترینایت (VRO)
  • تحلیل داده ها و تهيه لاگ هاي ژئوشيميايي