کارگروه آزمايشگاه زمين شناسي

- گروه آماده سازي و تهيه مقاطع نازک
تهيه مقاطع نازک (Thin Section) از خرده‌هاي حفاري، مغزه‌ها و نمونه‌هاي صحرايي
- گروه آماده سازي و تهيه نمونه شسته شده
نمونه شسته شده از شيل‌ها و مارن‌هاي برداشت شده (Washed Sample) به منظور مطالعه ميکروفسيل‌هاي موجود بصورت Whole Specimen
- گروه آماده سازي و تهيه نمونه هاي نانوفسيل
تهيه نمونه هاي نانوفسيل جهت مطالعات نانوفسيل
- گروه آماده سازي و تهيه نمونه هاي پالينومورف
تهيه نمونه هاي پالينومورف جهت مطالعات پالينولوژي
- گروه تکنسين سر چاه
اعزام تکنسين به سر چاه و تهيه مقاطع از خرده‌هاي حفاري در حين حفاري به منظور تهيه مقطع نازک و کمک به زمين شناس سرچاه در موقعيت‌يابي سرسازندها