تفاهم‌ نامه‌هاي همکاري در صنايع بالادستي

  • مطالعات زمین شناسی 
  • مطالعات مهندسی نفت
  • ژئوشیمی آلی (مطالعات و آزمایشات)
  • مطالعات جامع مخازن هیروکربوری (MDP)
  • مدلسازی حوضه رسوبی