سمینارهای بالا دستی

 

دوره های آموزشی ارائه شده توسط بخش بالا دستي

سمينار بهينه سازي برآورد حد برش (Cut-off) و کاربرد فيزيک سنگ در سرشت نمايي مخازن هيدروکربوري
 • محل برگزاري: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب- اهواز
 • موضوعات سمينار:
 1.  معرفي شرکت پتروگستر پرمايون
 2.  بهينه سازي برآورد حد برش (Cut-off) در سرشت نمايي مخازن هيدروکربوري
 3. کاربرد فيزيک سنگ در سرشت نمايي مخازن هيدروکربوري
 • زمان: مهرماه 1387

سمينار کاربرد فيزيک سنگ در سرشت نمايي مخازن هيدروکربوري
 • محل برگزاري: شرکت پتروپارس- تهران
 • موضوعات سمينار:
 1. معرفي شرکت پتروگستر پرمايون
 2.  کاربرد فيزيک سنگ در سرشت نمايي مخازن هيدروکربوري
 • زمان: مهرماه 1387

سمينار ارائه روش نوين در بهينه سازي برآورد حد برش (Cut-off) و فيزيک سنگ: تفسير کمي اطلاعات لرزه نگاري
 • محل برگزاري: شرکت نفت و گاز اروندان- خرمشهر
 • موضوعات سمينار:
 1. معرفي شرکت پتروگستر پرمايون
 2. ارائه روش نوين در بهينه سازي برآورد حد برش (Cut-off) در مخازن هيدروکربوري
 3. فيزيک سنگ: تفسير کمي اطلاعات لرزه نگاري
 • زمان: فروردين ماه 1388

دوره آموزشي و تخصصي زمين شناسي
 • محل برگزاري: شرکت مديريت اکتشاف- تهران
 • موضوع دوره:
 1. " بايو فاسيس حوضه زاگرس و معرفي فرامينفرهاي پلانکتون "
 • مدرس: آقاي مهندس سيد حسن بهرامي زاده سجادي
 • زمان: آبان و آذرماه 1388


دوره آموزشي و تخصصي زمين شناسي
 • محل برگزاري: شرکت نفت خزر- نکاء
 • موضوع دوره:
 1. "مورفولوژي، تاکسونومي، استراتيگرافي و پالئواکولوژي استراکودها با تکيه بر مطالعه استراکودهاي نئوژن بالايي- کواترنري در حوضه رسوبي جنوب درياي خزر"
 • مدرس: آقاي مهندس سيد حسن بهرامي زاده سجادي
 • زمان: ارديبهشت ماه 1390


دوره آموزشي و تخصصي ژئومکانيک مخزن
 • محل برگزاري: شرکت نفت و گاز اروندان- خرمشهر
 • موضوع دوره:
 1.  دوره ژئومکانيک مخزن
 2. دوره مديريت و کنترل توليد ماسه
 • مدرس: آقاي پرفسور موريس دوسالت (استاد دانشگاه واترلو کانادا)
 • زمان: ارديبهشت ماه 1390

دوره آموزشي و تخصصي ژئومکانيک مخزن
 • محل برگزاري: شرکت ذخيره سازي گاز طبيعي-تهران
 • موضوع دوره:
 1. دوره ژئومکانيک مخزن
 • مدرس: دکتر فتاح پور ، مهرگيني
 • زمان: اسفند 1390