پروژه های خاتمه یافته

 
بخش بالا دستی
 ردیف  عنوان طرح/پروژه  شرخ پروژه  مشخصات کارفرما
 ۱  تعیین میزان حد برش پارامترهای پتروفیزیکی برپایه ارزیابی‌های پتروفیزیکی و اطلاعات مغزه با هدف بالابردن دقت تخمین ذخایر هیدروکربوری در میدان دارخوین واقع در غرب رودخانه کارون  1. تعیین معيارهای مناسب برای طبقه بندی انواع سنگهای مخزن در میدانهای مورد مطالعه بر اساس داده های پتروفیزیکی و ارزیابی مغزه حفاری؛ 2. بررسی حساسیت پارامتر های مختلف مخزن به اعمال حد برش (cutoff) و تاثیر آنها در بهینه سازی ذخیره قابل استحصال مخزن؛ 3. تعیین حد برش برای انواع سنگهای مخزن در میدانهای مورد مطالعه بر اساس: مقدار تخلخل، میزان شیل، تراوایی، اشباع آب، ضخامت و هم چنین حد برشهای ترکیبی (مثل ضخامت و اشباع)؛ 4- ارائه مدل حدبرش برای محدوده جغرافیایی تعیین شده.  شركت نفت و گاز اروندان
 ۲  انجام پروژه خدمات كارشناسي فسيل شناسي براي 5 حلقه چاه  در این پروژه چاههای سیری F1، یوش 1، هرمز D1، هنگام 1، توس 1 از نظر فسیل شناسی مورد بررسی قرار گرفت و پالئولاگ برای هر کدام از چاهها و 4 عدد کرولیشن چارت نیز در این پروژه تهیه شد.  مديريت اكتشاف شرکت ملی نفت ایران
 ۳  مطالعه بایواستراتیگرافی و میکروپالئونتولوژی نمونه های حفاری شده چاه شاه دنیزSDX-S به منظور تهیه پالئولاگ و تهیه گزارش نهایی در حوضه رسوبی خزر  جمع آوری نمونه ها و ارسال به آزمایشگاه تهران، نصب میکروسکوپ و شستشو و آماده سازی نمونه ها جهت مطالعه، برگزاری دوره آموزشی استراکود، مطالعه نمونه ها، فرآوری اطلاعات، تهیه عکس و پلیت، تهیه پالئولاگ، تهیه گزارش نهایی  شرکت نفت خزر
 ۴  آزمايشات معمولي و ويژه بر روي پنج عدد پلاگ و ارائه نتايج  آزمایش‌هاي معمولی انجام شده عبارتند از: 1) اندازه‌گیری تخلخل و دانسیته نمونه‌ها 2) توصیف زمین شناسی نمونه ها به روش طبقه بندی آرچی 3) اندازه‌گیری تراوایی مطلق نسبت به هوا 4) اندازه‌گیری تراوایی مطلق نسبت به آب آزمايش‌هاي خواص ويژه به شرح زیر می باشد: 1) اندازه‌گیری تراوایی نسبی آب-نفت بر روی نمونه ها 2) اندازه‌گیری تراوایی نسبی گاز-نفت بر روی نمونه ها 3) اندازه‌گیری ترشوندگی به روش آموت-هاروی بر روی نمونه ها 4) اندازه‌گیری همزمان فاکتور سیمان شدگی، فشار مویینگی تخلیه و نماي اشباعي به روش صفحه متخلخل با استفاده از دستگاه CAPRI بر روی نمونه  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
 ۵  آماده سازي و مطالعه پالينولوژي دو برش از رسوبات ايران مركزي  در اين پروژه رسم ستون هاي انتشار فسيلي و تهيه گزارش پالينولوژي براي دو برش برداشت شده از رسوبات تخريبي مزوزوئيك (معادل شمشك) در ايران مركزي (محلات و گلپايگان) انجام شد.  مديريت اكتشاف شرکت ملی نفت ایران
 ۶  شناخت شکستگی‌ها با استفاده از مدل‌سازی شبکه گسسته شکستگی (DFN)  استفاده از تمامي داده‌هاي موجود اعم از داده‌هاي سخت (Hard Data) مانند داده‌هاي استاتيك و ديناميك و داده‌هاي نرم (Soft Data) در ساخت مدل شكستگي تحليل رفتار مخزن از ديدگاه زمين‌شناختي و جنس لايه مخزني به منظور تحليل پراكندگي شكستگي‌ها پیش‌بینی زون‌های شکسته از روي رفتار نمودارهای متداول پتروفیزیکی موجود در ميدان موردنظر دسته‌بندي زايشي و مطالعه هندسه شكستگي‌ها در مخزن بررسي توزیع و شنا‌خت الگوي فضايي خصوصيات شكستگي‌ها در مخزن تهیه مدل شبكه گسسته شكستگي‌ها (DFN) شناخت رخساره در مخزن توسط نرم افزار Open Detect بررسي كيفيت مخزني رخساره‌هاي توليد شده ترکیب قابلیت‌های نرم‌افزارهای Petrel و Fraca و مقایسه توانمندي‌های آنها جهت طراحي بهينه‌ترين مدل DFN  شركت نفت و گاز اروندان
 ۷  بررسي و مطالعه ژئوشيميايي سازندكشف رود (ژوراسيك مياني) و تعيين منشأ هيدروكربورها درحوضه رسوبي كپه داغ  انجام و تكميل مطالعات ژئوشيميايي و پتروگرافي آلي شناسايي ميزان، نوع، منشاء، كيفيت و بلوغ حرارتي ماده آلي مطالعه پراكندگي جغرافيايي سنگ‌هاي منشاء احتمالي و شناسايي و تفكيك رخساره‌هاي مولد نفت از مولد گاز ارائه الگوي ناحيه‌اي بلوغ حرارتي و تهيه نقشه ايزوپك برخي از پارامترهاي ژئوشيميايي (TOC, HI, Ro) در منطقه بازسازي تاريخچه تدفين و بلوغ حرارتي سازند كشف رود در پنج حلقه چاه انجام مطالعات ايزوتوپي و ژئوشيميايي به منظور تعيين تركيب مولكولي، نوع و منشاء گاز و ميعانات گازي شناسايي بخش‌هاي مولد (Generative Basins) به منظور اكتشاف منابع جديد هيدروكربني و كاهش ريسك در عمليات اكتشاف شناسايي محيط رسوبي رخساره‌هاي آلي در حوضه با استفاده از مطالعات بایوماركري مطالعه ارتباط ژنتيكي هيدروكربن‌هاي موجود در ميدان‌هاي گازي با رخساره‌هاي آلي سازند كشف رود (Gas- Source Rock Correlation) و بررسي علت تفاوت گاز در مخازن شوريجه و مزدوران دوره‌هاي آموزشي برگزار شده در حين پروژه دوره تئوري – عملي سيالات درگير در مطالعات اكتشاف هيدروكربور مدرس دوره: جناب آقاي دكتر عظيم زاده از دانشگاه لئوبن اتريش دوره آموزشي معرفي فرامينفرهاي پلانكتون كرتاسه – پالئوسن مدرس دوره: جناب آقاي مهندس سيد حسن بهرامي زاده سجادي از شركت پتروگستر پرمايون دوره آموزشي شيل‌هاي گازي مدرس دوره: سركار خانم پرفسور سيمونتا كريلي از دانشگاه پروجيا ايتاليا  مديريت اكتشاف شرکت ملی نفت ایران
 ۸  مطالعات و عمليات چينه نگاري،‌ زمين شناسي ساختماني ناحيه اي و ژئوشيمي حوضه رسوبي تايباد در شمال شرق ايران  1-بازنگري، تجديد نظر و معرفي واحدهاي سنگ چينه اي، زيست چينه اي و زمان چينه اي. 2- معرفي سازندها و يا افق هاي مستعد سنگ منشاء، مخزن و پوشش. 3- تحليل تكامل و تكوين زمين ساختي حوضه رسوبي تايباد. 4- معرفي نواحي داراي توان هيدروكربور.  مديريت اكتشاف شرکت ملی نفت ایران


بخش میان دستی
 ردیف  عنوان طرح/پروژه  شرخ پروژه  مشخصات کارفرما
 ۱  بازرسی دو رشته خط لوله زیرزمینی با روش های MST و ECDA  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 50 کیلومتر با استفاده از دو روش جديد و مقایسه آنها با همدیگر و ارائه نتایج حاصله بر اساس شرح خدمات قرارداد  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
 ۲  اسكن منيفولد روباز هدر ورودي و خروجي پمپ هاي اصلي مركز انتقال نفت شماره 2 رامهرمز  تعيين ميزان خوردگي هاي داخلي و خارجي، اشكالات غير قابل رؤيت احتمالي با تعيين عمر باقيمانده و ارائه گزارش نهايي به صورت جداول و نمودارهاي دو بعدي و سه بعدي با فرمت PDF و EXCEL و تهيه دو جلد دفترچه مربوطه (زير نظر و با تأييد واحد مهندسي خوردگي) به مساحت 100 متر مربع  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه اصفهان
 ۳  پروژه اجرايي تعمير خطوط لوله با استفاده از پوشش کامپوزيتي زره لوله  تعمير خط لوله با پوشش كامپوزيتي ساخته شده توسط شرکت پرمایون  شركت بهره برداري نفت و گاز مارون
 ۴  بازرسي پوشش خط لوله با دستگاه C-Scan-شيراز  انجام بازرسي پوشش خط لوله با دستگاه C-Scan 12 كيلومتر از فاز 1 خط انتقال خنج ـ لار (با احتساب 2 كيلومتر از فاز 2) كيلومترها (2-0) و (10-12) و (20-22) و (32-30) و (42-40) و (92-90) با حضور نماينده منطقه 5 عمليات انتقال گاز، خط انتقال خنج ـ لار با قطر "12 به طول تقريبي 100 كيلومتر مي باشد.  شركت تعاوني چند منظوره كاركنان شركت ملي
 ۵  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 20 کیلومتر با استفاده از دستگاه DCVG  منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران
 ۶  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 50 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS  منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران
 ۷  پروژه پژوهشي MST  بازرسي لوله با استفاده از روش نگاشت مغناطيسي تنش  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 ۸  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 200 کیلومتر با استفاده از دستگاههای DCVG/CIPS/C-Scan، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  منطقه 2 عمليات انتقال گاز ايران
 ۹  ارزیابی وضعیت پوشش خط  ارزیابی پوشش 12 کیلومتر از خط لوله 20 اینچ انتقال گاز سجزی اصفهان، با استفاده از دستگاه های DCVG/CIPS و اندازه گیری مقاومت خاک و ولتاژ AC  شرکت گاز استان اصفهان
 ۱۰  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 200 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS/C-Scan، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون و منطقه 5 عمليات انتقال گاز ايران
 ۱۱  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 260 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS/C-Scan، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون و منطقه 2 عمليات انتقال گاز ايران
 ۱۲  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي 20 کیلومتر لوله مدفون با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS/C-Scan، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون و منطقه 10 عمليات انتقال گاز ايران
 ۱۳  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 40 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون و منطقه 5 عمليات انتقال گاز ايران
 ۱۴  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 300 کیلومتر با استفاده از دستگاههای DCVG/CIPS/C-Scan، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون و منطقه 5 عمليات انتقال گاز ايران
 ۱۵  انجام بازرسی خطوط لوله  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون با استفاده از روش MST در كشور چين  Petro China
 ۱۶  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون با استفاده از دستگاههای DCVG/CIPS  شركت توسعه 3 مپنا
 ۱۷  نصب پوشش کامپوزیتی زره لوله روی لوله های دارای خوردگی  نصب پوشش کامپوزیتی زره لوله روی خطوط لوله شاخه A و C (16 اینچ) و لوله چاه 97 مارون (10 اینچ)، انجام آزمایش فشار هیدرواستاتیک روی لوله های تقویت شده  شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 18  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 250 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS/C-Scan، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  منطقه 2 عمليات انتقال گاز ايران
 19  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 12 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS ، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه  اداره گاز استان اصفهان
 20  ارزیابی وضعیت پوشش خطوط  بررسي پوشش خارجي لوله مدفون بطول 340 کیلومتر با استفاده از دستگاههای GPS/DCVG/CIPS ، تهیه گزارش عملکرد بازرسیهای انجام شده، معرفی و طبقه‌بندی شدت عیوب بر اساس استانداردهای مربوطه، حفاری تعدادی از نقاط جهت صحت‌‌سنجی نتایج، اندازه‌گیری ضخامت پوشش لوله با استفاده از ضخامت‌سنج پوشش، بررسی عیوب پوشش با دستگاه هالیدی، پوشش‌برداری و تمیز کردن سطح لوله و عکسبرداری با در نظر گرفتن مقیاس خوردگی، تعیین ابعاد و عمق و شکل خوردگیها و ثبت اطلاعات مورد نظر و ضخامت‌سنجی دیواره لوله با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج اولتراسونیک، پوشش‌گذاری مجدد بر اساس استانداردهای مربوطه، بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای بازرسی‌های مستقیم و تدوین و تعیین برنامه زمانی جهت بازرسیهای ECDA در سالهای آتی  منطقه 2 عمليات انتقال گاز ايران