روش MST: تماسی

 
 
روش بازرسي MST تماسي يک روش آزمون غيرمخرب است که توانايي شناسايي نقاط تمرکز تنش در لوله را دارا مي‌باشد. اين روش به هيچ‌وجه تغييري در شرايط لوله يا توزيع تنش‌هاي مکانيکي در آن ايجاد نمي‌کند.
اين روش امکان تعيين عيوب ميکرو و ماکرو را داراست و همچنين مي‌تواند اطلاعاتي در مورد وضعيت تنش-کرنش لوله در نقاطي که مستعد ايجاد عيوب هستند، به دست دهد.
          کاربردهاي روش MST
·         بازرسي تجهيزات توليد نفت، اعم از تجهیزات مدفون و غیر مدفون
·         بازرسي تجهيزات صنعت گاز (مربوط به گازهاي هيدروکربني طبيعي و مايع)
·         بازرسي خطوط لوله اصلي انتقال سوخت
·         بازرسي سازه‌هاي فلزي
·         بازرسي خطوط راه‌آهن شهري و بين‌شهري
·         بازرسي تجهيزات صنايع آب و برق مانند توربين‌ها و بويلرها
         مزاياي روش MST
·         با استفاده از اين روش مي‌توان نقاط تمرکز تنش و نقاط مستعد ايجاد عيوب مختلف را شناسايي نمود.
·         اين روش به هيچ‌گونه اعمال ميدان يا سيگنال خارجي نيازي ندارد.
·    تجهيزات مورد بازرسي به هيچ‌گونه آماده‌سازي نياز ندارند. تنها آماده‌سازي مورد نياز، پاکسازي مسير حرکت دستگاه از موانعي است که حرکت آن را مختل مي‌کند.
·    اين روش مناسب بازرسي تمام انواع خطوط لوله فرومغناطیس می باشد و نوع ماده داخل لوله، وجود يا عدم وجود پوشش، يا در حال بهره‌برداري بودن خط، مانعي براي بازرسی لوله با اين روش نيست.
·         جهتگيري امتداد عیوب، خللی در نتایج این روش ایجاد نمی کند.
·         اين روش محدوديتي از لحاظ اندازه ضخامت لوله، طول مورد بازرسي، بيشينه و کمينه فشار داخل لوله ندارد.
·    دستگاه بازرسي MST تماسي به نرم‌افزاري براي تحليل نتايج مجهز است که توانايي رسم نمودارهاي لازم و تحلیل عيوب را داراست. همچنين مي‌توان با استفاده از نتايج اين بازرسي‌ها تخميني از عمر باقي‌مانده تجهيزات به دست آورد.
         سوابق کارهاي اجرايي
شرکت پتروگستر پرمايون تا کنون پروژه‌هاي متعددي را براي کارفرماهاي داخلي و خارجي انجام داده است. در ادامه ليستي از اين پروژه‌ها   آورده شده است:
·         پروژه‌هاي مربوط به دستگاه MST
  1. بازرسي منيفولد اصفهان (کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان)
  1. بازرسي لوله‌هاي منيفولد رامهرمز (کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان)