SCCDA

SCCDA، روندي است که مي‌تواند در مورد خطوط لوله فلزي مدفون موجود در خشکي محتوي مواد نفتي (گاز طبيعي، نفت خام، محصولات پالايش) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين روند طي فرايندي متداوم مي‌بايست مکان‌هايي را که در آن ترک تنش خوردگي (SCC)، اتفاق افتاده است، در شرف وقوع است يا در آينده اتفاق خواهد افتاد را شناسايي نمايد. هدف اوليه اين امر، کاهش خطرات ناشي از ترک تنش خوردگي، از طريق نظارت بر شرايط موجود، جمع آوري گزارشات و مستندات و اعمال نظر به منظور بهبود شرايط نامطلوب مي‌باشد.