سمینارهای میان دستی

دوره های آموزشي آموزشهاي ارائه شده توسط بخش ميان دستي

دوره آشنايي با روش نوين بازرسي خط لوله MST(MTM)
محل برگزاري: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - تهران
مدرس : شرکت ترانسکور
زمان : سال 1387

دوره تعمير خطوط انتقال با استفاده از پوشش کامپوزيتي زره لوله
محل برگزاري: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – تهران
مدرس: شروين نجاتيان
زمان : سال 1387

دوره ارزيابي مستقيم عيوب SCCDA(SCC Direct Assessment)
محل برگزاري : شرکت ملي مناطق نفت خيز جنو.ب- اهواز
مدرس: دکتر جان مايکل ليدز
زمان : سال1388

دوره بازرسي خطوط لوله باروش DCVG، CIPS ،ECDA
محل برگزاري : شرکت عمليات انتقال گاز منطقه 5 شيراز- شيراز
مدرس: ميلاد مشرفي
زمان : دي ماه 1389